Ekonomi i balans och fyllda lador i kommunens nya budget

Tyresö kommun har under flera år haft svårigheter att uppnå de ekonomiska målen och redovisar ett kraftigt underskott för 2018. Det nya styret, Tillsammans för Tyresö, har som en av sina främsta prioriteringar att skapa en långsiktigt hållbar budget som tar ansvar för dagens välfärd och framtidens investeringar.  

När det stod klart efter valet i höstas att Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) skulle ta över styret i Tyresö kommun beslutade vi oss i nya koalitionen att genomföra en skattehöjning för att initiera arbetet med att skapa en budget i balans som var långsiktigt hållbar.

Nu presenterar Tillsammans för Tyresö en budget för nästa år i vilken vi identifierar både utmaningar och välfärdssatsningar. Utmaningarna för kommunen framöver ligger bland annat i att Tyresö kommun kommer att växa kraftigt under de kommande åren. Med fler kommuninvånare växer kraven på de kommunala verksamheterna och behovet av fler lokaler för exempelvis skola och äldreomsorg. Till detta innebär en större befolkning ett ökat behov av bättre kommunikationer. Utöver utmaningarna med en växande befolkning har kommunen en uppbyggd pensionsskuld som måste hanteras.

För att Tyresö kommuns ekonomi ska komma i balans och vara långsiktigt hållbar under en längre tid behöver kommunen fylla ladorna inför kommande välfärdsutmaningar och dämpad konjunktur och föreslår därför ett överskottsmål om 2,5 procent de kommande tre åren.

För att nå upp till målen om ett överskott i budgeten föreslår Tillsammans för Tyresö, utöver den tidigare skattehöjningen, en rad effektiviseringar på central förvaltning. I dessa effektiviseringar ingår bland annat att:

  • nämnderna ges ett större ansvar genom att löpande redovisa prognostiserad budget och vid behov inkomma med åtgärdsplaner för att hålla sin budget i balans
  • resurser prioriteras om från central förvaltning till verksamheter närmast medborgarna
  • externa konsulter och inhyrd personal ska minskas i verksamheterna
  • verksamheter som kan ske i samordning med andra kommuner ska i möjligaste mån göra det.
  • systemlösningar i skolan ska samordnas
  • en uppdaterad inköps- och upphandlingspolicy tas fram.

– SKL varnar för kommunernas ekonomier de kommande åren när vi blir fler barn och fler äldre. Tyresö kommun lägger en budget som inte lånar av framtida generationer utan som tar ansvar och är långsiktigt hållbar. Till detta är det viktigt att ha initierat ett arbete där kommunens resurser, skattebetalarnas pengar, prioriteras till de verksamheter som ligger närmast medborgarna, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu är det viktigt att få ordning och reda i ekonomin, och det arbetet har bara börjat. När vi har fått kontroll på kostnaderna måste vi skapa utrymme i ekonomin för både prioriterade satsningar inom skola och omsorg, samt den skattesänkning vi successivt avser att göra, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.   

– Vi kommer att ha en budget i balans, med insatser för de barn och unga som behöver mest stöd och givetvis också fortsatta satsningar på miljö- och klimatområdet. Det krävs rejäla tag om Tyresö ska kunna vara med i den nödvändiga klimatomställningen, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Sänkt renhållningsavgift och utökade öppettider på Petterboda

 

Från och med nästa år får Tyresöborna sänkt renhållningsavgift (se faktaruta) och utökade öppettider på Petterboda kretsloppscentral.
Från 1 januari justeras renhållningsavgifterna för att styra bättre mot återvinning, vilket också ger lägre avgift för Tyresöborna.

Petterboda kretsloppscentral kommer nu att utöka sina öppettider till att också hålla öppet på söndagar året om. Men redan nu i sommar håller Petterboda söndagsöppet från och med april till och med oktober månad.

-Tillsammans för Tyresö påbörjar arbetet mot ett mer cirkulärt samhälle. Det här är en del av arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen till 2030 (mål nr 12, hållbar produktion och konsumtion). Nu rör vi oss åt rätt håll i avfallstrappan (se nedan), säger Marie Åkesdotter, (MP) ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

-Med de nya taxorna uppnår vi en hållbar ekonomi samtidigt som vi uppnår våra nationella mål avseende en ökad insamling av matavfall som går till central behandling, säger Anita Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

-Tyresöborna har haft önskemål om utökade öppettider på Petterboda, så nu är det väldigt positivt att kunna erbjuda dem det. Med ökade öppettider kan vi förhoppningsvis underlätta återbruk och återvinning. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Mats Lindblom, (L) kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Bild från sopor.nu

 

FAKTARUTA:
Den 1 januari 2020 sänks grundavgiften i i taxan för renhållning i Tyresö kommun med 312 kr/år för fritidshus, 330kr/år för verksamheter, 437 kr/år för lägenheter samt hushåll i grupphusområden och 643 kr/år för enfamiljshus. Matavfallsrabatten för matsoptunnor tas bort för att tydliggöra att det är utsortering snarare än abonnemangsform som premieras.
Den rörliga avgiften för insamling av hushållsavfall justeras upp i syfte att stimulera utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar.

 

Ny styrelse i Tyresö bostäder

I och med denna veckas bolagsstämma i Tyresö Bostäder AB, tog Marie Åkesdotter, Miljöpartiet, över ordförandeklubban i styrelsen. Ordförandeskapet tillsätts nu av det nya styret i Tyresö, Tillsammans för Tyresö, där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår. De kommunala bolagens mandatperiod börjar något senare än övriga uppdrag. Därför tillträder den nya styrelsen nu.


Marie Åkesdotter (MP), ordförande Tyresö Bostäder:
– Tyresö bostäder är ett välskött bolag, med goda möjligheter till fortsatt nybyggnation av hyresbostäder till rimliga hyror. Under den gångna mandatperioden lyckades vi bygga en stor andel till länets lägsta hyror i nybyggnation. Detta fina arbete ska fortsätta.

Tillsammans för Tyresö, har uttalat att vi ska intensifiera miljö- och klimatarbetet. Detta gäller också för Tyresö Bostäder. Vi ska minska vår negativa påverkan på klimatet och miljön, jobba för ytterligare fokus på smarta energi- och miljölösningar. För hyresgästerna ska det vara lätt att göra bra miljöval.

Vårt kommunala bostadsbolag är också en viktig pusselbit för att stärka den sociala hållbarheten i Tyresö. De som bor i Tyresö Bostäder ska känna att deras boende är av hög kvalitet till ett rimligt pris. Det är viktigt att stärka dialogen med hyresgästerna, och få fler att känna delaktighet i en positiv utveckling av sitt bostadsområde.

Leif Lanke (L), vice ordförande Tyresö Bostäder:

– Tyresö är till ytan Sveriges fjortonde minsta kommun och mer än halva ytan är naturreservat. Då måste vi vara oerhört välplanerade i vad vi bygger, var vi bygger och när vi bygger. Tyresös kommunala bostadsbolag är en viktig pusselbit i detta långsiktiga arbete. Det handlar om att få kommunen att hålla ihop. Hasselbacken är ett tydligt exempel på hur vi bidrar till att på sikt bygga ihop olika kommundelar för att få en sammanhållen, snygg och trygg bebyggelse.

Anita Matsson (S), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi kommer nu att jobba på att öka antalet hyresrätter i Tyresö och Tyresö bostäder ska därför fortsätta att bygga bostäder som folk vill och har råd att bo i. Vi måste möjliggöra för unga att flytta hemifrån, men även för äldre som vill bo i hyresrätt och det gör vi genom att fortsätta att bygga bostäder med låg hyra.

Historiska satsningar på skolan i nya styrets budget

Den 20 februari antogs den nya budgeten som ska gälla för Tyresös förskolor och skolor. Stora satsningar görs för att alla elever ska lyckas i skolan och stärka det preventiva elevhälsoarbetet. Underskottet om 18 miljoner skrivs ned för att ge verksamheterna en nystart.

Det nya styret höjer barn- och elevpengen och möjliggör för fler pedagoger och lärare i våra verksamheter. Dessutom görs en satsning på att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen för lärarna, i ett försök att minska sjukfrånvaron. Genom lärarassistenter samt utökad vikariepool, kan man se till att öka antalet trygga vuxna i skolan och att det finns kompetent personal som täcker upp vid sjukdom.

Till detta satsar kommunen på att öka kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i strävan efter att skapa inkluderande lärmiljöer för alla barn.

-Nu satsar vi på skolan! Vi har goda betygsresultat i Tyresö, men alltför hög personalomsättning, lärare som vittnar om alltför hög arbetsbörda och elever som inte ges det stöd de har rätt till. Därför är jag glad att kunna presentera en budget som nu ger förskolor och skolor en chans att utveckla sin fina verksamhet, säger Jannice Rockstroh (S), ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

Vidare satsar kommunen på att stärka elevhälsan och möjliggöra för ett bredare arbete med preventiva åtgärder. Det ska också tas fram en handlingsplan för ökad trygghet och arbetsro.

– Vi stärker elevhälsan för att bygga ut det preventiva arbetet för psykisk hälsa hos barn och unga elever. Tack vare en högre skolpeng möjliggör vi för skolorna att anställa lärarassistenter som bidra till att renodla läraruppdraget, säger Åsa de Mander (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

I den nya budgeten tar kommunen ett ansvar för att skapa giftfria och hållbara miljöer för barnen i förskola och skola. Miljöer där barn vistas i Tyresö ska vara fria från gifter och kemikalier och den mat som serveras ska till stor del vara ekologisk och närodlad och stort ansvar för miljön ska tas i upphandlingar.

-Förskolan är barnens arbetsmiljö. Det är vi vuxna som ska säkerställa att den är fri från gifter och hälsofarliga kemikalier. Vi vill också göra barnen delaktiga i arbetet med en hållbar utveckling, till exempel genom att fler förskolor jobbar med metoden Grön flagg, säger Lilian Nylinder (MP), Barn och utbildningsnämnden.

Miljö- och klimatarbetet i Tyresö kommun intensifieras

Flera viktiga beslut har tagits för att höja miljö- och klimatarbetet i Tyresö till en ny nivå. Här är tre viktiga uppdrag:

  1. Påbörja arbetet med ett strategiskt miljöprogram för Tyresö kommun
  2. Uppdatera befintlig klimat- och energistrategi.
  3. Ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.

Det nya styret “Tillsammans för Tyresö” har lyft miljö- och klimatfrågorna och bildat ett hållbarhetsutskott direkt under kommunstyrelsen med syfte att fokusera på det strategiska miljö- och klimatarbetet.

Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet:

– Nu höjer vi ambitionerna för Tyresös miljö- och klimatarbete. Tyresö kommun var först i Sverige med en översiktsplan som utgår från de globala hållbarhetsmålen. Därmed är det ett naturligt steg att miljöarbetet i stort också styrs mot dessa mål.

Det strategiska miljöprogrammet blir ett sätt att samla och systematisera arbetet, för att säkerställa att vi bidrar till att uppfylla regionala, nationella och globala miljömål.

Befintlig klimat- och energistrategi har flera år på nacken, och behöver uppdateras i och med nya rön och nya politiska mål, inte minst Parisavtalet och Sveriges klimatlagstiftning.

Medlemskapet i Klimatkommunerna blir ett sätt för oss att ytterligare spänna bågen, och se till att Tyresö är bland de ledande kommunerna i landet, för en omställning till en fossilfri framtid.

Stora steg i riktning att bevara Björkbacken

Arbetsmiljön på äldreboendet Björkbacken har tidigare dömts ut av Arbetsmiljöverket och kommunen har hotats med vite och förbud att bedriva omvårdnadsarbete i dessa lokaler. Men Tyresö kommun har nu fått anstånd hos Arbetsmiljöverket för att komma till rätta med dessa problem.  Det betyder att kommunen har tid fram till 2022 för att skapa en helhetslösning för Björkbackens äldreboende, istället för att tvingas genomföra den tidigare beslutade avvecklingen.

Beslutet om att ge kommunen anstånd motiveras dels med att man har tagit fram en tydlig plan för renovering och ombyggnad som ska säkerställa att arbetsmiljön förbättras för de anställda på Björkbacken. Men också för att tidsplanen för de planerade nya äldreboendena dragit ut på tiden och det således saknas ett alternativ till Björkbacken. Kommunen har nu tre år på sig att rätta till den fysiska arbetsmiljön och skapa en framtidssäker helhetslösning för Björkbackens äldreboende.

Att rädda Björkbacken var ett av Socialdemokraternas viktigaste fråga i valet.

– Det har funnits en stor oro bland de äldre som bor på Björkbacken och bland deras anhöriga om att de ska behöva lämna sitt boende. Vi är nu glada över att få mer tid till att kunna förbättra och renovera äldreboendet så att de äldre inte behöver lämna sina hem, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

PRO, SPF Seniorerna och Finska föreningen har tidigare krävt att beslutet om att lägga ner Björkbacken ska rivas upp på grund av en oro av att det inte skulle finnas tillräckligt mycket platser för de äldre i kommunen.

– Det är bra att vi nu har en process igång med syfte att fortsätta driva boendet, samtidigt som vi planerar för att utöka antalet äldreboendeplatser både i centrum och på andra håll i kommunen säger Tony Thorén (L), ordförande Äldre- och omsorgsnämnden.

Krafttag för ett tryggare Granängsringen

Trygghetsundersökningar vittnar om att boende i Granängsringen känner en stor otrygghet i sitt bostadsområde. Med anledning av detta initierar nu Tillsammans för Tyresö ett arbete för att kommunen tillsammans med andra aktörer ska kunna förbättra tryggheten i området.

Tyresö kommun arbetar sedan tidigare med att förbättra tryggheten i kommunen. Sedan 2018 finns ett medborgarlöfte mellan polis och Tyresö kommun om en ökad polisiär närvaro i kommunen på de platser som upplevs otrygga. Tillsammans med detta arbetar kommunen i ett samarbete med andra aktörer i kommunen.

Enligt Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande, är detta arbete inte tillräckligt.

– Vi har insett att det arbete som finns på plats sedan tidigare inte räcker utan det behövs ett bredare grepp som identifierar åtgärder på lång och kort sikt. Vår målsättning är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska kunna röra sig fritt i sin hemmiljö utan att vara rädda, säger Anita Mattsson.

Hon har gett kommundirektören i uppdrag att forma en exekutiv grupp bestående av företrädare från relevanta organ som fortlöpande jobbar med frågan. Det kan handla om kommunala förvaltningar, Tyresö Bostäder, polisen, lokala näringslivet, föreningslivet och andra delar av civilsamhället.

– Just nu går utvecklingen åt fel håll. Sedan Ica-butiken stängde rör sig färre människor runt torget, vilket bidrar till ökad otrygghet. Nu måste vi göra vad vi kan för att snarast vända utvecklingen, säger Anita Mattsson

Tillsammans för Tyresö presenterar budget för 2019

Det nya samarbetsstyret i Tyresö där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår presenterar nu de prioriteringar som ska gälla för 2019. Som tidigare aviserats är det tre områden som prioriteras: Satsningar på skola, äldreomsorg, klimat och en hållbar ekonomi i kommunens budget. Sammanlagt stärks de prioriterade områdena med nästan 30 miljoner kronor.

Den största satsningen görs på skolan som från höstterminen 2019 får en förstärkning på 20 miljoner kronor per helår. Där 10 miljoner kronor öronmärks för att stärka arbetet för de barn som riskerar att hamna efter. Satsningar som Anita Mattsson (S), tillträdande kommunstyrelseordförande anser är nödvändiga.

– Efter många år av nedskärningar i skolan så behöver skolan stärkas, menar hon. Detta är ett första steg för att alla elever ska kunna få det stöd de behöver. Vi måste se till att skolan får möjligheter till ett långsiktigt arbete där Tyresös barn och unga står i centrum.

Satsningen på miljö- och klimatarbetet är ytterligare 2,5 miljoner kronor utöver det som redan är anslaget. Marie Åkesdotter (MP), gruppledare i kommunstyrelsen menar att detta måste göras för att Tyresö kommun ska kunna bidra till att nå nationella mål och stärka det lokala klimat- och miljöarbetet.

– Om vi menar allvar med att minska Tyresös avtryck på miljön och klimatet så behövs det mer resurser. Miljö- och klimatarbetet ska vara en naturlig del i kommunens verksamheter, säger Marie Åkesdotter. Enligt Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, så gör kommunens svaga ekonomi att förvaltningarna snarast måste fördjupa det långsiktiga effektiviseringsarbetet. Han menar att förvaltningarna hela tiden måste ta till sig nya arbetsmetoder, kompetensutveckla personalen och nyttja digitalisering och ny teknik i både verksamheter och administration.

– Kommunen måste i högre grad än tidigare göra utblickar över hur verksamhet bedrivs på andra håll än i Tyresö, säger han. Det finns många kommuner i både Stockholms län och ute i landet som bevisligen driver goda verksamheter mer kostnadseffektivt än vad vi gör i Tyresö.

– Skattehöjningen är en temporär åtgärd för att kunna upprätthålla kvalitén och ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter, som skolan, äldreomsorgen och det sociala skyddsnätet. Vår avsikt att succesivt återställa skattesatsen till dagens nivå, så snart vi ser att ekonomin börjar återhämta sig, avslutar Mats Lindblom (L). Även äldreomsorgen kommer att få en ökning på 10 miljoner kronor för att äldre ska kunna få den omsorg som de är i behov av. Något som det nya styret menar inte är något självklart i Tyresö.

– Våra äldre i kommunen måste kunna känna en trygghet i att omsorgen finns när man behöver den och att den är av god kvalitet, säger Anita Mattsson (S).

Nya styret kommenterar turerna kring kommunens ekonomiska förvaltning

Moderaterna försöker i kommunstyrelsen att blockera det tillträdande styrets möjligheter att genomföra sin politik. Det här är ett brott mot all normal praxis vid ett maktskifte. Det enda det leder till är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, då ett extra kommunfullmäktige nu måste sammankallas. Med anledning av detta gjorde Tillsammans för Tyresö följande reservation i kommunstyrelsen.
§ 185 Fastställande av skattesats för år 2019

Trots att skattesatsen enligt gällande lagstiftning ska beslutas under november, och att Moderaterna har ett förslag om oförändrad skattesats, valde de ändå att tillsammans med C, KD och SD återremittera ärendet. Nu riskerar kommunen att bryta mot lagen, då skattesatsen genom återremissen med liggande mötesplanering inte kan komma upp för slutgiltigt beslut i fullmäktige förrän tidigast i december.

Tyresö kommun står under de närmaste åren inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Trots att situationen varit känd en längre tid, har de ansträngningar som gjorts av den tidigare majoriteten inte varit tillräckliga för att upprätthålla en hållbar ekonomi. Engångsintäkter från markförsäljningar har under 􀃓era år använts till att täcka upp underskott i driftbudgeten, alltså verksamheternas löpande kostnader. Dessa intäkter borde istället ha avsatts för framtida investeringsbehov.

De kommunala verksamheterna förväntas under 2018 göra underskott med ca 67 miljoner kronor. Mest bekymmersamt är läget inom grundskola och äldreomsorg. Prognosen för 2018 visar ett resultat nära noll, vilket är 30 miljoner kronor under budget och mer än 50 miljoner kronor under överskottsmålet. Detta ändå med beaktande av tidigare nämnda markförsäljningsintäkter.

Sedan kommunstyrelsen beredde skattesatsen och budgeten i maj 2018 och kommunfullmäktige beslutade om desamma i juni 2018 har prognoserna försämrats ytterligare, bland annat genom minskade intäkter från markförsäljningar på ca 5 miljoner kronor, samt en realisationsförlust genom försäljningen av vindkraftsbolaget på ca 14 miljoner kronor.

Tyresö står inför mycket stora investeringsbehov, främst inom skola, infrastruktur och äldreomsorg. Detta kommer att sätta ytterligare press på ekonomin de kommande åren. Trots högkonjunktur har kommunen inte klarat av att leverera hållbara överskott de senaste åren. Med undantag av år 2017 har kommunen under de senaste sex åren inte uppnått överskottsmålet på 2 procent, vilket anses minimum för att klara en god långsiktig ekonomisk hushållning. Ett sådant överskott krävs för att klara framtida investeringar och den upparbetade pensionsskulden utan att drastiskt öka låneskulden. Dessutom finns ett förslag på en förändring av skatteutjämningssystemet som kommer att medföra att kommunens intäkter minskar med 23 miljoner kronor fr o m 2020.

Det kommer krävas ett omfattande långsiktigt och genomgripande effektiviseringsarbete för att vända trenden och få ordning på ekonomin. Men det är inte tillräckligt för att både förbättra kommunens ekonomi på kort sikt och för att kunna förstärka skolan, äldreomsorgen samt miljö- och klimatarbetet redan under nästa år. Därför föreslår vi en skattehöjning på 45 öre för 2019. Vi ser det dock som en tillfällig lösning och ambitionen är att sänka skatten när ekonomin ser bättre ut igen.

Ytterst handlar det om att ta ansvar. Tyresö har en dålig ekonomi och vi kan inte blunda för verkligheten. Det behövs krafttag för att inte driva kommunen ner i en skuldfälla.

Morgondagens tyresöbor ska inte behöva betala välfärden för dagens tyresöbor. Vi kommer snarast starta upp ett genomgripande förändringsarbete i kommunen, för att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi. Målet är att så snart det är möjligt gradvis sänka skatten till dagens nivå eller helst lägre.

Genom att ta ansvar för ekonomin skapas också förutsättningar för att såväl säkra kvaliteten och kunna bibehålla ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter som att sätta fart på miljö- och klimatarbetet. Men utan denna skattehöjning kommer vi i det korta perspektivet inte att kunna göra de satsningar på skolan och äldreomsorgen som så väl behövs, och vi tvingas också skjuta viktiga miljö- och klimatåtgärder på framtiden. En utebliven skattehöjning kommer också att medföra kännbara nedskärningar inom en rad andra verksamhetsområden för att kommunen inte ska gå med underskott under 2019.

Svårt ekonomiskt läge i Tyresö

Tyresö kommun står under de närmaste åren inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Trots att situationen varit känd en längre tid, har de ansträngningar som gjorts av den tidigare majoriteten inte varit tillräckliga för att upprätthålla en hållbar ekonomi. Engångsintäkter från markförsäljningar har under flera år använts till att täcka upp driftbudgeten, alltså verksamheternas löpande kostnader. Dessa intäkter borde istället ha avsatts för framtida investeringsbehov.

De kommunala verksamheterna förväntas göra underskott med ca 67 miljoner kronor. Mest bekymmersamt är läget inom grundskola och äldreomsorg. Prognosen för 2018 visar ett på ett resultat nära noll, vilket är ca 30 miljoner kronor under budget. Dessvärre väntas prognosen försämras ytterligare genom minskade intäkter från markförsäljningar på ca 5 miljoner kronor, samt en realisationsförlust genom försäljningen av vindkraftsbolaget på ca 14 miljoner kronor.

Tyresö står inför mycket stora investeringsbehov, främst inom skola, infrastruktur och äldreomsorg. Detta kommer att sätta ytterligare press på ekonomin de kommande åren. Med undantag av år 2017 har kommunen under de senaste sex åren inte uppnått överskottsmålet på 2 procent, vilket anses minimum för att klara en god ekonomisk hushållning. Ett sådant överskott krävs för att klara framtida investeringar och den upparbetade pensionsskulden utan att drastiskt öka låneskulden. En ändring av det nuvarande skatteutjämningssystemet kommer även att minska kommunens intäkter med 23 miljoner kronor fr o m 2020.

Det kommer krävas ett omfattande långsiktigt och genomgripande effektiviseringsarbete för att vända trenden och få ordning på ekonomin. Därför har det nya styret, ”Tillsammans för Tyresö”, med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet beslutat genomföra en skattehöjning på 45 öre för 2019. En skattehöjning är nödvändig för att förbättra kommunens ekonomi på kort sikt och för att kunna förstärka skolan, äldreomsorgen samt miljö- och klimatarbetet redan under nästa år. Det nya styret påpekar dock att det handlar om en tillfällig lösning och ambitionen är att sänka skatten när det ekonomiska läget ser mer stabilt ut.

– Det handlar om att ta ansvar, säger Anita Mattsson (S), kandidat till kommunstyrelseordförande. Tyresö har en svag ekonomi och vi kan inte blunda för verkligheten. Det behövs krafttag för att inte driva kommunen än längre ner i skuldfällan. Vi behöver också kunna stärka kvalitén i skolan, där läget är allvarligt idag.

– Vi måste säkra kvaliteten och kunna bibehålla ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen. Morgondagens tyresöbor ska inte behöva betala välfärden för dagens tyresöbor. Vi kommer omgående starta upp ett genomgripande förändringsarbete i kommunen, för att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi. Liberalernas målsättning är att så snart det är möjligt gradvis sänka skatten till dagens nivå eller helst lägre.

– Vi måste omgående sätta fart på miljö- och klimatarbetet, säger Marie Åkesdotter, gruppledare (MP). Dels med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och dels för att sänka utsläppen så att vi kan bidra till att nå de nationella målen. Klimatfrågan är en ödesfråga och i Tyresö finns mycket att göra.