Nu stärks skolbiblioteken ytterligare

Idag ser vi en oroväckande trend att färre och färre barn och unga läser böcker. Det är inte bara tråkigt för unga människor att missa den läsglädje en riktigt bra bok kan ge, det är är också rent förödande för elevers möjlighet att klara målen i skolan. Läsning och läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och där kan vi inte  sitta still och vänta på att den negativa trenden ska vända. 

Skolbiblioteken har en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen, framförallt för elever som inte har läsningen med sig hemifrån. Men det räcker inte med ett rum med böcker i, det behövs även utbildade skolbibliotekarier. I Tyresö är skillnaden mellan skolors utbud för stora och möjligheterna att erbjuda läsfrämjande insatser, för låga.  

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden för året är därför att stärka  elevers möjligheter till ett rikt språk genom att stärka samarbetet med folkbiblioteken, öka läsfrämjande insatser och öka tillgängligheten av böcker för elever. 

Under förra året påbörjades satsningen och  en del av de statliga välfärdsmiljonerna användes  för att köpa in fler böcker, och för att säkerställa att alla skolor  har minst tolv titlar per elev i sitt bestånd.  Inför 2021 är skolbiblioteken fortfarande prioriterade i styrets budget.

–        Språk och läsning är en viktig framgångsfaktor för elevers kunskapsinhämtning och det är därför är en prioriterad satsning i styret att öka elevers tillgång till böcker. Idag är tillgången till böcker i Tyresös skolor generellt för låg och det skiljer för mycket mellan varje skola, det vill vi ändra på. Likvärdigheten måste öka och samverkan med de befintliga kommunala biblioteken måste förbättras. säger Jannice Rockstroh (S) ordförande barn- och utbildningsnämnden.

–  Vi ser i undersökningar att attityderna till frivillig läsning bland unga de senaste tio åren har gått ner och i Sverige ligger vi väldigt lågt jämfört med andra länder. Det här är en allvarlig negativ trend, framförallt bland pojkar. Skolbiblioteken är är inte något som är “nice to have”. De är helt nödvändiga för att fler ska lyckas i skolan, säger  Åsa de Mander (L), vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

–    Gustav Fridolin har överlämnat utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel till regeringen, och nu påbörjas arbetet med att genomföra dessa förslag i svensk skola. I Tyresö är vi igång sedan en tid, och bättre tillgång till böcker i våra skolor är något som märks redan nu. Jag ser fram emot att i nästa steg också få mer biblioteksutbildad personal på plats, säger Anja Eklund (MP), gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden.


BAKGRUND
I november 2019 gav regeringen och samarbetspartierna ett uppdrag om en  utredning att föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Anledningen var att man såg att det i dagsläget är långt ifrån likvärdigt vad gäller tillgången till skolbibliotek i landet och att skollagen är otydlig när det gäller vad skolbiblioteksverksamhet ska innehålla. Till utredare utsågs Gustav Fridolin.  I uppdraget ingick även att kartlägga hur samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och den regionala biblioteksverksamheten ser ut och vid behov lämna förslag på hur denna samverkan kan utvecklas och stärkas.

Utredningen presenterades för skolminister, Anna Ekström den 19 januari.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Skollagen ska definiera att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.
  • Det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara bemannade. Huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.
  • Det ska tydliggöras i läroplanerna att rektor ska ansvara för att samarbetsformer utvecklas mellan skolbibliotekarier och lärare.
  • Skolbiblioteket i första hand ska finnas på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek eller med ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta närhet eller om skolan har få elever.

Källa: Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/tillgangen-till-skolbibliotek-ska-bli-mer-likvardig/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20213/