Nu blir Telegrafberget naturreservat

Telegrafberget ute på Brevikshalvön med Tyresös högst belägna punkt ska bli naturreservat, och det blir det åttonde i kommunen. Området har stor biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer med dess skogar, vattenmiljöer, äldre ängs- och hagmarker samt ett sällsynt växt- och djurliv. I området finns även fornlämningar som kommer att tydliggöras i landskapet. I området finns det stigar som leder upp mot Telegrafberget och vidare ned mot Ällmora träsk och vidare mot naturområdena vid Dyvik.

– Naturen vid Telegrafberget är unikt i sitt slag. Med detta som naturreservat säkerställer vi de gröna värdena för kommunens invånare, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Efter Telegrafberget, startar vi genast upp arbetet med att bilda det nionde naturreservatet i Tyresö, nämligen Barnsjöns naturreservat, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Samtidigt tar vi nu ett rejält omtag, och stärker skötseln av våra naturreservat för att vårda och tillgängliggöra Tyresös skyddade naturområden, säger Marie Åkesdotter (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.