Sänkt renhållningsavgift och utökade öppettider på Petterboda

 

Från och med nästa år får Tyresöborna sänkt renhållningsavgift (se faktaruta) och utökade öppettider på Petterboda kretsloppscentral.
Från 1 januari justeras renhållningsavgifterna för att styra bättre mot återvinning, vilket också ger lägre avgift för Tyresöborna.

Petterboda kretsloppscentral kommer nu att utöka sina öppettider till att också hålla öppet på söndagar året om. Men redan nu i sommar håller Petterboda söndagsöppet från och med april till och med oktober månad.

-Tillsammans för Tyresö påbörjar arbetet mot ett mer cirkulärt samhälle. Det här är en del av arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen till 2030 (mål nr 12, hållbar produktion och konsumtion). Nu rör vi oss åt rätt håll i avfallstrappan (se nedan), säger Marie Åkesdotter, (MP) ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

-Med de nya taxorna uppnår vi en hållbar ekonomi samtidigt som vi uppnår våra nationella mål avseende en ökad insamling av matavfall som går till central behandling, säger Anita Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

-Tyresöborna har haft önskemål om utökade öppettider på Petterboda, så nu är det väldigt positivt att kunna erbjuda dem det. Med ökade öppettider kan vi förhoppningsvis underlätta återbruk och återvinning. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Mats Lindblom, (L) kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Bild från sopor.nu

 

FAKTARUTA:
Den 1 januari 2020 sänks grundavgiften i i taxan för renhållning i Tyresö kommun med 312 kr/år för fritidshus, 330kr/år för verksamheter, 437 kr/år för lägenheter samt hushåll i grupphusområden och 643 kr/år för enfamiljshus. Matavfallsrabatten för matsoptunnor tas bort för att tydliggöra att det är utsortering snarare än abonnemangsform som premieras.
Den rörliga avgiften för insamling av hushållsavfall justeras upp i syfte att stimulera utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar.