Nya styret kommenterar turerna kring kommunens ekonomiska förvaltning

Moderaterna försöker i kommunstyrelsen att blockera det tillträdande styrets möjligheter att genomföra sin politik. Det här är ett brott mot all normal praxis vid ett maktskifte. Det enda det leder till är ett slöseri med skattebetalarnas pengar, då ett extra kommunfullmäktige nu måste sammankallas. Med anledning av detta gjorde Tillsammans för Tyresö följande reservation i kommunstyrelsen.
§ 185 Fastställande av skattesats för år 2019

Trots att skattesatsen enligt gällande lagstiftning ska beslutas under november, och att Moderaterna har ett förslag om oförändrad skattesats, valde de ändå att tillsammans med C, KD och SD återremittera ärendet. Nu riskerar kommunen att bryta mot lagen, då skattesatsen genom återremissen med liggande mötesplanering inte kan komma upp för slutgiltigt beslut i fullmäktige förrän tidigast i december.

Tyresö kommun står under de närmaste åren inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Trots att situationen varit känd en längre tid, har de ansträngningar som gjorts av den tidigare majoriteten inte varit tillräckliga för att upprätthålla en hållbar ekonomi. Engångsintäkter från markförsäljningar har under 􀃓era år använts till att täcka upp underskott i driftbudgeten, alltså verksamheternas löpande kostnader. Dessa intäkter borde istället ha avsatts för framtida investeringsbehov.

De kommunala verksamheterna förväntas under 2018 göra underskott med ca 67 miljoner kronor. Mest bekymmersamt är läget inom grundskola och äldreomsorg. Prognosen för 2018 visar ett resultat nära noll, vilket är 30 miljoner kronor under budget och mer än 50 miljoner kronor under överskottsmålet. Detta ändå med beaktande av tidigare nämnda markförsäljningsintäkter.

Sedan kommunstyrelsen beredde skattesatsen och budgeten i maj 2018 och kommunfullmäktige beslutade om desamma i juni 2018 har prognoserna försämrats ytterligare, bland annat genom minskade intäkter från markförsäljningar på ca 5 miljoner kronor, samt en realisationsförlust genom försäljningen av vindkraftsbolaget på ca 14 miljoner kronor.

Tyresö står inför mycket stora investeringsbehov, främst inom skola, infrastruktur och äldreomsorg. Detta kommer att sätta ytterligare press på ekonomin de kommande åren. Trots högkonjunktur har kommunen inte klarat av att leverera hållbara överskott de senaste åren. Med undantag av år 2017 har kommunen under de senaste sex åren inte uppnått överskottsmålet på 2 procent, vilket anses minimum för att klara en god långsiktig ekonomisk hushållning. Ett sådant överskott krävs för att klara framtida investeringar och den upparbetade pensionsskulden utan att drastiskt öka låneskulden. Dessutom finns ett förslag på en förändring av skatteutjämningssystemet som kommer att medföra att kommunens intäkter minskar med 23 miljoner kronor fr o m 2020.

Det kommer krävas ett omfattande långsiktigt och genomgripande effektiviseringsarbete för att vända trenden och få ordning på ekonomin. Men det är inte tillräckligt för att både förbättra kommunens ekonomi på kort sikt och för att kunna förstärka skolan, äldreomsorgen samt miljö- och klimatarbetet redan under nästa år. Därför föreslår vi en skattehöjning på 45 öre för 2019. Vi ser det dock som en tillfällig lösning och ambitionen är att sänka skatten när ekonomin ser bättre ut igen.

Ytterst handlar det om att ta ansvar. Tyresö har en dålig ekonomi och vi kan inte blunda för verkligheten. Det behövs krafttag för att inte driva kommunen ner i en skuldfälla.

Morgondagens tyresöbor ska inte behöva betala välfärden för dagens tyresöbor. Vi kommer snarast starta upp ett genomgripande förändringsarbete i kommunen, för att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi. Målet är att så snart det är möjligt gradvis sänka skatten till dagens nivå eller helst lägre.

Genom att ta ansvar för ekonomin skapas också förutsättningar för att såväl säkra kvaliteten och kunna bibehålla ambitionsnivåerna i våra kärnverksamheter som att sätta fart på miljö- och klimatarbetet. Men utan denna skattehöjning kommer vi i det korta perspektivet inte att kunna göra de satsningar på skolan och äldreomsorgen som så väl behövs, och vi tvingas också skjuta viktiga miljö- och klimatåtgärder på framtiden. En utebliven skattehöjning kommer också att medföra kännbara nedskärningar inom en rad andra verksamhetsområden för att kommunen inte ska gå med underskott under 2019.